Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om skolen

Vi løfter opgaven sammen

Skolen er organisatorisk en del af Center for Børn & Familier i Greve Kommune.

Bugtskolen er en specialskole for elever fra 0.-10. klassetrin. Skolen tilbyder derudover både SFO- og klubtilbud. Alle elever modtager vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20 stk. 2.

Skolen arbejder gennem en helhedspræget og tværfaglig indsats på at udvikle børnenes kompetencer og selvhjulpenhed, så de på sigt kan begå sig og klare sig så godt som muligt i deres kommende ungdoms- og voksentilværelse.

Skolen giver specialundervisning til børn med generelle indlæringsvanskeligheder, der kan være kombineret med tale- og sprogvanskeligheder, ADHD og problematikker inden for det autistiske spektrum, socio- emotionelle vanskeligheder samt fysiske funktionsnedsættelser. I skoleåret 2023/2024 har vi 67 elever fordelt på 9 grupper. Grupperne er dels sammensat efter børnenes alder, dels efter deres undervisningsmæssige behov/funktionsniveau og deres indbyrdes relationer. Grupperne undervises af faste team af medarbejdere.

Alle elever arbejder ud fra en individuel elevplan. På en årlig elevkonference fastsætter medarbejderne i fællesskab med forældrene individuelle læringsmål for hvert enkelt barn. De fastsatte læringsmål er synlige gennem hele barnets dag på Bugtskolen – både for skole- og fritidsdelen.

På Bugtskolen vil du møde et udviklingsorienteret, engageret personale, bestående af lærere, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, der tænker læring i et bredt perspektiv. Vi vægter teamsamarbejdet højt og giver plads til at forskellige faggruppers kompetencer sættes i spil, således at vores elever udvikles på alle områder. 

 

Desuden er der tilknyttet 2 psykologer, en tale/høre pædagog, en specialpædagogisk konsulent, en fysioterapeut og en ergoterapeut til skolen.

 

Vi er 67 elever fordelt på 9 grupper  

1 A - er indskoling

1 B - er indskoling

1 C - er indskoling

2 A - er 'lille' mellemtrin

2 B - er 'lille' mellemtrin

4 A - er 'lille' udskoling

4 B - er udskoling

5 A - er mellemtrin

10 A - er udskoling

 

Vores målgruppe

Børn med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder
Målgruppen er præget af en betydelig forsinket udvikling. Der kan ses omfattende motoriske vanskeligheder og kommunikationsvanskeligheder.
Barnet  har behov for at lære kompenserende strategier for deres vanskeligheder – f.eks. kan indlæring af en bestemt rute til og fra skole indlæres ved konkret at gå den sammen med andre mange gange.
Læring for denne målgruppe sker bedst gennem en målrettet og struktureret undervisning, der baserer sig på genkendelighed, gentagelser og konkrete tilgange til undervisning og læring. Disse unge understøttes af brug af billeder, idet visualisering kan være med til at støtte hukommelsen og fastholde opmærksomheden.
IT-hjælpemidler er en kæmpe støtte til disse unge mennesker, hvor der i dag er mange hjælpemidler både på computer, tablets og smartphones. Derfor er IT et centralt fokusområde for undervisningen af disse elever.

 

Børn med betydelige udviklingsforstyrrelser
Målgruppen er præget at komplekse vanskeligheder indenfor autismespektret, der i betydelig grad præger barnets vilkår og hverdag.
Generelt har barnet ofte en nedsat evne til socialt samspil og deres adfærd bærer præg af at gentage den samme adfærd adskillige gange. Med diagnosen autisme hører ofte tilgrænsende lidelser, som kommer til udtryk i: let afledelighed, nedsat impulsstyring, uforudsigelighed i adfærden og tvangshandlinger. Ligeledes kan barnet være følsom over for støj, lys, lugt, skift i miljøet og til krav.
Følelsesmæssigt er barnet ofte ikke aldersvarende og svinger derfor i sit stemningsleje.
Barnet har behov for ekstra tid til at omstille sig og kan være længe om at blive tryg ved nye situationer, krav og voksne.

 

Børn med multiple funktionsnedsættelser og store kommunikationsvanskeligheder

Målgruppen er præget af flere og komplekse funktionsnedsættelser og børnene kan i udtalt grad have kommunikationsvanskeligheder eller være uden ekspressivt sprog.
Børnene er meget forsinket i deres udvikling og ofte er der komplikationer så som cerebral parese (spastisk lammelse), epilepsi m.m.
Børnene har behov for særlig støtte og omsorg men også udfordringer. Det er vigtigt at disse børn mødes af voksne, der er i stand til at give den særlige støtte og omsorg samt udfordringer på en afstemt og passende måde. Det er ligeledes vigtigt, at de voksne omkring dem kender og kan formidle barnets måde at kommunikere på. Barnet har særligt behov for sansestimulering, fysioterapi, bevægelse og oplevelse af fællesskab med andre.
IT hjælpemidler til alternative kommunikationsformer f.eks. talemaskiner kan for disse børn være helt afgørende i forhold til at understøtte de unges udvikling og samspil med andre.

Undervisningen tilrettelægges ud fra individuelle, overordnede mål i forhold til udvikling af centrale områder bl.a. i forhold til kommunikation og sociale og personlige færdigheder og kompetencer.
Der skal være et helt særligt fokus på, at de pårørende inddrages, således at der skabes bro mellem undervisningstilbud og fritid/bosted.

 

 

Dokumenter

Pædagogisk årshjul.pdf

Shape Created with Sketch.