Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SB Forretningsorden

Sammensætning
Skolebestyrelsen består af:
5 valgte forældrerepræsentanter med stemmeret 
3 medarbejderrepræsentanter med stemmeret
1 skoleleder uden stemmeret
3 afdelingsledere uden stemmeret 

Formand vælges blandt forældrerepræsentanterne.

Valg til skolebestyrelsen
Valg til skolebestyrelsen sker jf. bekendtgørelse i lov om folkeskoler.
Såfremt der opstilles flere kandidater end ovenover beskrevet sammensætning, vil disse optræde som suppleanter.
Suppleanter indtræder hvis en eller flere forældrerepræsentanter fratræder før tid. Skolebestyrelsesmedlemmerne har en valgperiode på 2 år.

Sekretariat
De to skolers administration.

Udvalg
Skolebestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Ansættelsesudvalg
Skolebestyrelsen medvirker altid ved ansættelse af skoleleder og pædagogisk leder. Der nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af:
- Formanden - alternativt en af formanden udpeget repræsentant
- Forældrerepræsentanter - om muligt
- Skolens ledelse
- Medarbejderrepræsentanter efter skolens regelsæt

Mødeleder er skoleleder for de 2 skoler

Mødevirksomhed

Formanden og skolens leder udarbejder dagsorden og udsender den med evt. bilag senest 5 hverdage inden mødets afholdelse.
Fravær meddeles skolelederen.
Ved planlagt fravær kontaktes 1. suppleanten, såfremt en sådan er valgt. Suppleanten(er) kan deltage i alle møder uden stemmeret.

Skolebestyrelsen afholder møde jf. de ved skoleårets begyndelse fastlagte datoer og sker skiftevis mellem de to skoler. Der laves en plan for skoleårets ordinære møder jf. Arshjul. Der afholdes 6 ordinære skolebestyrelsesmøder årligt.

Ekstraordinære møder kan indkaldes
- af formanden med kortere varsel. Formanden fastsætter i så fald tid og sted.
- af et skolebestyrelsesmedlem såfremt 1/3 af medlemmerne ønsker det.
- af skolelederen såfremt et vigtigt emne skal behandles inden førstkommende skolebestyrelsesmøde.

I alle tilfælde underrettes medlemmerne ved indkaldelsen om de sager, der skal behandles på mødet, og det skal tilstræbes at mødet afholdes på en af skolerne eller som online.

Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne.

Punkter til dagsorden skal meddeles skolens leder eller formand senest 8 dage før mødet. Afbud rettes til skolelederen.

Beslutningsdygtighed
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede er til stede.
Deltagelse i afstemninger kan kun finde sted ved personligt fremmøde. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Fuldmagt
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Mødeleder
Skolebestyrelsesformanden er mødeleder.
Der føres referat ved møder, af en repræsentant fra skolernes administration. Ved hvert møde oplæses referatet ved slutningen af mødet til godkendelse.
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet. Det skal fremgå af referatet, hvilke personer der har været til stede. Referater placeres på skolernes offentlige hjemmesider.