Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolekørsel

Kørslen af elever på Bugtskolen varetages af Vikingbus Tlf. 2883 3000

Elevernes hjemkommune er ifølge folkeskoleloven § 26 og af bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen § 9-12 forpligtet til, at sørge for befordring af elever mellem skole og hjem. Befordring af elever til Bugtskolen varetages af det private vognmandsfirma Vikingbus.
Nogle elever befordres af forældre eller med offentlige transportmidler. Befordring til og fra SFO er en kommunal opgave, og afregningen går derfor direkte til bopælskommunen.
Kørslen tilrettelægges efter hvornår eleven skal møde og hvornår der er afhentning om eftermiddagen.

Hvis der er ændringer i kørslen i løbet af dagen, f.eks. aflysninger, forældre der selv henter eller ændringer i forbindelse med aflastning, skal Vikingbus have besked i så god tid som muligt. Bugtskolen beder alle forældre meddele os inden kl. 7.30, hvis en elev er syg/raskmeldt. Det gøres i Aula.


Retningslinjer for kørslen
Vognmand og chauffør er undergivet samme tavshedspligt som skolens personale, og må som følge deraf ikke drøfte eleverne eller deres handicap med udenforstående og ej heller drøfte andre elever med forældrene. Tavshedspligten gælder også for ansættelsesforholdets evt. ophør. Vognmand og chauffør skal med underskrift bekræfte, at de er informeret om deres tavshedspligt. Underskrifterne opbevares hos vognmanden og forevises Greve kommune på forlangende.
Fysisk magtanvendelse, ydmygende eller anden form for nedværdigende behandling af eleverne er ikke tilladt. Dog kan fysisk magtanvendelse undtagelsesvis anvendes, hvis en elev udviser voldsom eller truende adfærd, der formodes at medføre skade på eleven eller andre. Har magtanvendelse fundet sted, skal skolens ledelse underrettes herom umiddelbart efter episoden, personligt eller telefonisk.
Episoder undervejs f.eks. i form af slagsmål, sygdomsanfald og lignede skal af vognmand/chauffør meddeles til skolens ledelse umiddelbart efter vognens ankomst til skolen. Hvis episoden finder sted på hjemturen, underrettes pågældende forældre også.
Vognmanden/chaufføren må ikke ændre kørslen og f.eks. aflevere/hente eleven andre steder end de faste aftalte, uden at dette er aftalt med skolen.
Chaufføren skal sikre sig, at forældrene er hjemme, når børnene sættes af ved bopælen – såfremt intet andet er aftalt. Hvis en aflevering ikke er mulig, skal skolen kontaktes. Derudover skal chaufføren sikre sig, at der er pædagogisk personale til stede ved aflevering til skole eller i aflastning.
Afbud gives direkte af elevens pårørende eller skolen til vognmanden/chaufføren.
Afvigelser aftales som udgangspunkt direkte mellem vognmand/chaufføren og skolen.
Vognmanden/chaufføren må ikke ryge i bilen.
Vognmand/chaufføren er i øvrigt forpligtet til at følge de anvisninger vedrørende kørslens udførelse, der gives af skolen og dennes repræsentanter.
Vognmanden er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, med mindre dette hindres af forhold, der ligger uden for vognmandens kontrol og som ikke burde være forudset, undgået eller overvundet.
Ved driftsstop, sygdom eller lignede skal vognmanden indsætte reservemateriel og/eller chauffører eller træffe aftale om kørslens planmæssige gennemførelse med en anden vognmand. Hjem og skole orienteres hurtigst muligt. Vognmanden har dog det fulde ansvar for, at kørslen gennemføres i henhold til nærværende vilkår og retningslinjer. Udgift forbundet hermed er kommunen uvedkommende. Medfører et færdselsuheld personskade, skal hjælp straks iværksættes og der skal optages politirapport.
Vognmanden kan efter kommunens godkendelse lade en anden vognmand udføre kørslen helt eller delvist. Vognmanden har dog det fulde ansvar for, at kørslen til stadighed gennemføres i henhold til nærværende vilkår og retningslinjer.
Befordringstiden for den enkelte elev må ikke være længere end 5 kvarter.

Køretøjernes indretning
Det pågældende køretøj skal være godkendt til erhvervsmæssig befordring, og chaufføren til det pågældende køretøj skal have erhvervsmæssigt kørekort.
Vognmanden indhenter selv de nødvendige tilladelser til speciel rutekørsel.
Vognmanden er pligtig til at tegne de i forbindelse med kørslen lovpligtige forsikringer.
Vognmanden forpligter sig til vedligeholdelse af de køretøjer. Alle udgifter til reparation og vedligeholdelse af køretøjerne påhviler vognmanden.
Alle de benyttede vogne skal være forsynet med: Kommunikationsudstyr enten i form af radio (sender og modtager) eller mobiltelefon, således at vognen til enhver tid kan kaldes indenfor dets normale rækkevidde.
Ved befordring skal samtlige børn anvende godkendte seler.
I det omfang, der er tale om befordring af passagerer i kørestol, skal køretøjerne være udstyret i overensstemmelse hermed og godkendt efter de til enhver tid gældende regler for køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssige befordring af handicappede personer i kørestol. Med henblik på forsvarlig fastgørelse af kørestole skal der i pågældende vogn være mulighed for firepunktsfastspænding af kørestolen.
Det påhviler vognmanden at sørge for, at det benyttede køretøj er indrettet under hensyn til den enkelte elevs handicap, f.eks. installering af specialseler, lift og lignende.

Chauffører
Chaufføren skal være fortrolig med den/de rute(r), der betjenes.
Chaufføren betragtes som repræsentant for Greve Kommune, og skal i hele sin fremtræden være i overensstemmelse hermed.
Chaufføren skal således yde en korrekt og venlig betjening, kunne betjene køretøjet korrekt under alle forhold samt præstere en passagervenlig transport.
Det forventes, at chaufføren kan kommunikere på dansk.
Der skal så vidt muligt anvendes samme chauffør på ruten hver dag. Ligeledes skal der være en fast afløser tilknyttet hver rute
Vognmanden skal fremsende privat straffeattest for hver enkelt chauffør til kommunens godkendelse. Kommunen er altid berettiget til at afvise chauffører, hvis straffeattest giver anledning til bemærkninger.

Kørslens afvikling
Eleven afleveres på skoleadressen ved skolestart kl. 8.00. Eleven afhentes hver dag ved fast aftalt adresse.
Vognmanden foretager skriftlig underretning til elevernes hjem om tidspunkt for afhentning og eventuel hjemkomst. Hjemmet underrettes snarest en uge før skoleårets begyndelse eller kontraktens starttidspunkt. Kopi af underretningen til elevens hjem sendes samtidig i Bugtskolen. Samme procedure følges ved ruteomlægninger i løbet af skoleåret. Ruteomlægninger sker udelukkende på skolens/kommunens foranledning.
Vognmanden skal ved akut afbud kunne kontaktes telefonisk en ½ time før planmæssig afgang. Ved planlagt afbud kontaktes vognmanden inden for almindelig arbejdstid. I tilfælde af svigtende afhentninger kontakter Bugtskolen eller de pårørende vognmanden. Såfremt det er nødvendigt, rekvireres herefter en anden forsvarlig afhentning på vognmandens regning.